Chung cư sắp bàn giao vào ở

Các chung cư đang xây thô

3. Hạch toán các khoản lao động.

Hạch toán các khoản lao đọng là việc phản ảnh số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc hoàn thành của các cá nhân hoặc từng nhóm người lao động tại doanh nghiệp. Hạch toán lao động là cơ sở để trả lương thưởng phù hợp với kết quả lao động được, tính toán năng suất lao động, kiểm tra tình hình thực hiện định mức của từng người, từng bộ phận và toàn doanh nghiệp.
Do các doanh nghiệp khác nhau về lĩnh vực hoạt động rất đa dạng, phong phú. Chế độ chứng từ hiện nay chỉ mang tính hướng dẫn cho các doanh nghịêp khi tổ chức và sử dụng loại chứng từ này. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chứng từ hạch toán kết quả lao động là Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, hợp đồng giao khoán,… Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: 1 liên lưu và 1 liên chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán lao động tiền lương phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, nhận việc kiểm tra chất lượng và người duyệt.

chung cư đã vào ở

Hợp đồng giao khoán và bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán về khối lượng và công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán thành lập 3 bản: 1 bản giao cho người nhận khoán, 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng và 1 bản chuyển về phòng kế toán để theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán cho bên giao khoán và thanh toán. Hợp đồng giao khoán phải có đầu đủ chữ ký của 2 bên giao khoán, nhận khoán và kế toán thanh toán.

Các chứng từ trên cuối tháng chuyển cho bộ phận lao động tiền lương để tổng hợp các khoản lao động, tính lương và thanh toán lương cho người lao động.

II. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN, quỹ KPCĐ

1. Khái niệm, bảEaflowersn chất tiền lương

Eadaisies
Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hang hóa.

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay được xác định là một bộ phận của thu nhập – kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

2. Các hình thức tiền lương

Chính sách tiền lương là một trong những nhân tố tác động mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thường áp dụng phổ biến hình thức tiền lương như sau:

- Tiền lương thời gian.

- Tiền lương sản phẩm.

giá rẻ chung cư nhà đất

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

I. Hạch toán lao động trong doanh nghiệp
1. Phân loại lao động trong doanh nghiệp
1.1. Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động
- Lao động hợp đồng dài hạn: Là những lao động làm việc theo chế độ hợp đồng dài hạn từ một năm trở lên.
- Lao động hợp đồng ngắn hạn: Là những lao động việc theo chế độ hợp đồng thời vụ dưới 1 năm

1.2. Phân loại theo lao động trực tiếp và gián tiếp.
-Lao động trực tiếp: Là lao động tham gia vào trực tiếp sản xuất thành phẩm.
- Lao động gián tiếp:Là lao động phục vụ cho lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh.
1.3. Phân loại theo chức năng lao động.
- Lao động thực hiện chức năng sản xuất
e6d2bbeb
- Lao động thực hiện chức năng bán hàng
- Lao động thực hiện chức năng quản lý
2. Hạch toán thời gian lao động
bất động sản
- Hạch toán thời gian lao động là việc ghi chép số ngày công, giờ công làm việc thực tế hoặc nghỉ việc của từng lao động tại các bộ phận trong toàn doanh nghiệp. Hạch toán sử dụng thời gian lao động là cơ sở để đưa lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, là cơ sở để trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp theo đúng chế độ quy định.

Để quản lý thời gian lao động, các doanh nghịêp áp dụng nhiều phương pháp khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức và quản lý lao động của doanh nghiệp như: phương pháp chấm công, treo thẻ, bấm giờ, quẹt thẻ… Hiện tại với các doanh nghiệp Việt Nam phương pháp chấm công là phương pháp phổ biến nhất để hạch toán thời gian lao động.

Theo phương pháp chấm công, chứng từ để hạch toán sử dụng thời gian lao động là bảng chấm công, bảng chấm công mở ra để theo dõi ngày công làm việc thực tế, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ BHXH,… của từng lao động tại từng phòng ban. Hàng ngày, tổ trưởng hay người được phân công phải căn cứ vào tình hình thực tế lao động tại bộ phận của mình để chấm công cho từng người trong ngày. Bảng chấm công để tại một địa điểm công khai để người lao động giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng, người chấm công và phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công cùng các chứng từ có liên quan như phiếu nghỉ BHXH về phòng kế toán, hay bộ phận tiền lương để tổng hợp thời gian lao động của toàn doanh nghiệp, tính lương và phụ cấp BHXH.

Ngoài bảng chấm công, người phụ trách lao động có nhiệm vụ thu thập chứng từ khác có liên quan đến việc sử dụng thời gian lao động của mình như: Biên bản nghỉ việc, phiếu nghỉ lương BHXH do cơ quan y tế lập và chỉ áp dụng cho những người có tham gia BHXH. Tất cả các chứng từ hạch toán thời gian lao động, tính lương và các khoản phụ cấp khác.

bất động sản dự án chung cư nhà đất

Xây dựng thương hiệu bất động sản

Drink_me
Đất nước chúng ta đang trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế từ nền kinh tế hạch toán tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, việc cạnh tranh để có thể tồn tại diễn ra rất khốc liệt, các doanh nghiệp không những phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà phải kết hợp việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh để đem lại hoạt động kinh doanh hiệu quả, phát triển doanh nghiệp bền vững .
Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng chính hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh. Hạch toán chính xác chi phí nhân công có vị trí quan trọng, nó vừa xác định rõ chi phí của doanh nghiệp vừa là đòn bẩy mạnh mẽ kích thích người lao động làm việc hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty.

chung cư cao cấp

dragonflies2-480x360
Nhận thức được tầm quan trọng của phần hành kế toán trên cùng với sự hướng dẫn của giáo viên thực tập, em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần dịch vụ Quảng Cáo và phát hành báo chí Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Qua đề tài này em muốn làm rõ giữa lý luận và thực tế về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, từ đó rút ra những ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần dịch vụ Quảng Cáo và phát hành báo chí Việt Nam .
Đối tượng nghiên cưú là tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

nhà đất chính chủ

DARK_NIGHT___by_Leonidafremov
Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần dịch vụ Quảng Cáo và phát hành báo chí Việt Nam .
Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty Cổ Phần dịch vụ Quảng Cáo và phát hành báo chí Việt Nam .

nhà đất liền kề biệt thự

Chung cư cao cấp tại Hà Nội

- Bốn nội dung chính: tổ chức thăm và làm việc với một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu có uy tín tại tại một số tỉnh phía Bắc; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, giới thiệu doanh nghiệp, tìm đối tác (50 gian hàng); Hội thảo về “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam” và chương trình ca nhac, giao lưu doanh nghiệp.
Đối tác là các chủ đầu tư dự án bất động sản uy tín trên toàn thế giới
Cute_Stars
- Thời gian: Chương trình chính thức diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10/2011. Ngày 11/10: đón đại biểu doanh nghiệp kiều bào; Ngày 12/10: thăm và làm việc với một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu tại một số tỉnh phía Bắc; ngày 13/10: Hội thảo “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam”, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp và tìm đối tác, ca nhạc và tiệc giao lưu doanh nghiệp tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, số 2, Hoa Lư, Hà Nội; ngày 14/10: tiễn đại biểu doanh nghiệp kiều bào.
- Về hỗ trợ doanh nghiệp:
Đối với doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài: Doanh nghiệp tự chịu chi phí máy bay về dự Chương trình. Ban Tổ chức đài thọ chi phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tham dự chương trình.

các chuyên đề liền kề biệt thự

da01dfa9
- Ban Tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội tham gia triển lãm giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm và có phóng sự/phim tài liệu ngắn giới thiệu về hiệp hội, doanh nghiệp và thị trường bản địa.
- Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu kèm theo và gửi về địa chỉ email: . Thời hạn gửi đăng ký và tham luận về Ủy ban chậm nhất đến ngày 20/9/2011./.

Các dự án chung cư thu nhập thấp

Tổng hợp danh sách chung cư bán cắt lỗ

Thời gian qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Có một nghịch lý là một bộ phận lớn cộng đồng ta tập trung tại Mỹ, EU, Đông Âu… đang phân phối hàng cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, còn hàng Việt Nam muốn thâm nhập các thị trường này rất khó khăn.

Xuất phát từ nhận thức chung về nhu cầu và tiềm năng của sự hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, Ban Tổ chức Chương trình kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước bằng việc kết nối, tạo điều kiện hợp tác, đầu tư, tìm đối tác, nguồn hàng, đầu ra cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Colourful_Dandelions
Mục tiêu của chương trình:

- Tạo điều kiện gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam và thu hút đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài.
- Là diễn đàn để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu khả năng, nêu nhu cầu hợp tác, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác kinh doanh, đầu tư và xuất khẩu hàng Việt Nam, nêu kiến nghị với các bộ, ngành và Chính phủ.
chung cư giá rẻ
Chương trình được dự kiến cụ thể như sau:
- Thành phần: khoảng 350 đại biểu gồm 150 doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động kinh doanh ở trong và ngoài nước, 150 doanh nghiệp trong nước, đại diện hiệp hội, hội doanh nhân, ngành hàng trong và ngoài nước và 50 các diễn giả là các lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, địa phương cùng một số cơ quan thông tấn báo chí.

bất động sản giá rẻ tại hà nội

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ ĐỐI TÁC BẤT ĐỘNG SẢN

DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ DOANH NHÂN TRONG NƯỚC VỚI CHỦ ĐỀ “CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ, GIAO THƯƠNG VÀ XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM”
colorfulumbrella
Góp phần thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế của Chính phủ, thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, công tác vận động doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức Chương trình Gặp gỡ Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước với chủ đề “Cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và xuất khẩu hàng Việt Nam” nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2011.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến hết năm 2010, có khoảng 3500 doanh nghiệp được thành lập hoặc góp vốn của người Việt Nam ở nước ngoài, đầu tư vào trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Lượng kiều hối gửi về nước những năm gần đây đều đạt mức 7-8 tỷ USD/năm. Bên cạnh đó, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài còn góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, đóng vai trò “cầu nối” cho hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài thông qua khả năng tiếp cận, nắm bắt nhu cầu thị trường quốc tế, hiểu biết luật lệ và có quan hệ với giới chức sở tại, phối hợp với các doanh nghiệp trong nước thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư trực tiếp cũng như giới thiệu đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, những thế mạnh này chưa được các doanh nghiệp, cơ quan trong nước phát huy tối đa.
Ở trong nước, theo thống kê mới nhất, hiện có trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên gần 2.313.857 tỉ đồng (tương đương 121 tỉ USD), đóng góp tới hơn 40% GDP cả nước. Các DNNVV không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm, trong đó, chủ yếu giải quyết số lao động chưa qua đào tạo; góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội… Nhưng do hạn chế về vốn, hầu hết là huy động vốn tự có doanh nghiệp, rất ít doanh nghiệp huy động được nguồn vốn bên ngoài. Vốn ít nên điều kiện tiếp cận thị trường hạn chế. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận khoa học, công nghệ nước ngoài, khả năng quản lý, văn hóa kinh doanh, trình độ xúc tiến và quảng bá thương mại cũng như lao động hoạt động trong khu vực này… cũng rất hạn chế, ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng hội nhập quốc tế.

Chung cư dự án bất động sản

Trước tiên Công ty Cổ phần Thương Mại và Du lịch ( Sàn giao dịch Bất động sản ) xin gửi tới Ông và Quý Công ty lời chào trân trọng.

Hiện nay chúng tôi đã thỏa thuận phối hợp cùng PVFC Invest tiếp thị và môi giới Dự án – Thành phố Lạng Sơn đến khách hàng đặc biệt là cán bộ, nhân viên ngành Dầu khí.

Để triển khai thực hiện công việc trên đề nghị Qúy Công ty xác nhận và thông tin lại cho chúng tôi một số nội dung sau:
http://www.svetanedeljalive.com
1. Đống ý cho khách hàng của PVFC Invest góp vốn đầu tư vào các lô đất: CL4-2, CL 5, CL6, CL7.( Đề nghị Qúy Công ty xác nhận các Ô đất đã giao dịch trong các Lô đất nêu trên nếu có )

2. Áp dụng giá bán theo Bảng giá đất Khu đô thị Nam Hoàng Đồng – Thành phố Lạng Sơn có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

3. Có chính sách khuyến mại ( giảm giá ) cho khách hàng của PVFC Invest được hưởng là 3%/ tổng giá trị ô đất.

4. Phí hoa hồng được hưởng áp dụng theo nội dung Hợp đồng số 08/12/HĐ-MG ngày 08 tháng 12 năm 2010 .

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của Qúy Công ty.

Trân trọng và hợp tác!
colorful-sky

Wordpress